Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Úřad

Úřad - organizační struktura

Název odboru
Referáty
Vedení úřadu městské části
starosta městské části
zástupci starosty
tajemnice
Kancelář starosty a tajemníka

sekretariát starosty, zástupců starosty a tajemníka
referát práce a mzdy
referát životního prostředí a údržby zeleně
referát kultury

Odbor ekonomický
referát rozpočtu a poplatků
referát kontroly a účetnictví

Odbor hospodářské správy
a obecního majetku
referát pokladny a evidence majetku
referát bytového hospodářství
referát stavební a dopravní
referát realizace staveb (investice)
údržba

Odbor vnitřní správy
referát vnitřních věcí
spisová služba, podatelna, spojovatelka
spisovna
czechpoint


   
Schema organizační struktury (pdf)
 aktualizace 1.4.2015

 

Vedení úřadu

starosta MČ Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl

č. dveří: 103
tel.: 222 361 418, 220 920 280
e-mail: phejlpraha-suchdolcz


zástupce starosty MČ Praha-Suchdol
Ing. Václav Vik

č. dveří: 106
tel.: 222 361 431
e-mail: vvikpraha-suchdolcz


zástupkyně starosty MČ Praha-Suchdol
Ing. Věra Štěpánková

e-mail: vstepakovapraha-suchdolcz


tajemnice
Ing. Jana Krulíková
č. dveří: 104

tel.: 222 361 417, 220 920 281
e-mail: jkrulikovapraha-suchdolcz

Agenda:

- personální vedoucí úřadu, organizace a vedení úřadu, organizace voleb

 

 

Kancelář starosty a tajemníka

personalistka a mzdová účetní

Jarmila Martincová
č. dveří: 105
tel.: 222 361 424
e-mail: jmartincovapraha-suchdolcz

Agenda:

- personalistika, mzdy, organizace školení

- ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu podle zákona č. 21/2006 Sb.

referent životní prostředí a péče o zeleň
Ing. Milan Novotný

č. dveří: 208 
tel.: 222 361 425
e-mail: mnovotnypraha-suchdolcz

Agenda:
Životní prostředí:

- povolování kácení stromů - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- prozkoumání možného týrání zvířat zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- odpadové hospodářství, čistota veřejných prostranství, černé skládky – zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech ve znění pozdějších předpisů
- údržba zeleně
- kontejnery na tříděný odpad, kontejnery na velkoobjemový odpad
- místní poplatky za užívání veřejného prostranství (stanovení místního poplatku za užívání veřejného prostranství, úlevy na poplatku - zákon č. 280/2009 Sb. o správě daní a poplatků , zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Doprava:

- dopravní značení - zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy

Ostatní:

- vydávání a prodlužování platnosti rybářských lístků -zákon č. 99/2004 Sb.

asistentka a kulturní referentka

Zuzana Krumpholcová
č. dveří: 103
tel.: 222 361 419
e-mail: zkrumpholcovapraha-suchdolcz

Agenda:

- asistentka, kulturní referentka

 

 

Ekonomický odbor


vedoucí odboru, referent rozpočtu a poplatků
Jaroslav Štůla

č. dveří: 108
tel.: 222 361 416
e-mail: jstulapraha-suchdolcz

Agenda:
Povolení:

- povolení výherních hracích automatů včetně správních poplatků dle
zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění a vyhl. č. 223/1993 Sb. v platném znění na území MČ
- povolení tomboly dle zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění na území MČ
- ohlášení konání kulturních akcí dle zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění na území MČ.

Místní poplatky:

- místní poplatek ze vstupného dle vyhl. hl.m. Prahy 10/2011 Sb.
- místní poplatek z ubytovací kapacity dle vyhl. hl.m. Prahy 6/2011 Sb.
- místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt dle vyhl. hl.m. Prahy 27/2003 Sb.
- místní poplatek ze psů dle vyhl. hl.m. Prahy 23/2003 Sb.

Při správě místních poplatků je postupováno dle zákona:

- zákon č. 280/2009 Sb. v platném znění o správě daní a poplatků
- zákon č. 565/1990 Sb. v platném znění o místních poplatcích
- zákon č. 202/1990 Sb. v platném znění o loteriích a jiných podobných hrách a platných obecně závazných vyhlášek

 

referent EO
Ing. Ivan Rázga

č. dveří: 108
tel.: 222 361 415
e-mail: irazgapraha-suchdolcz

Agenda:

- veřejnoprávní finanční kontrola poskytnutých příspěvků a dotací (zákon č. 320/2001 Sb. v platném znění, zákon o finanční kontrole)
- účetní agenda městské části (zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění,zákon o účetnictví)

Formuláře:

- žádost o povolení loterií a tombol
- přiznání ke správnímu poplatku z loterie (tomboly)
- ohlášení konání kulturní akce
- přiznání k místnímu poplatku ze vstupného
- přiznání k místnímu poplatku ze psa
- odhláška psa
- přiznání k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku
- z ubytovací kapacity v rekreačních ubytovacích zařízeních

 

Odbor hospodářské správy a obecního majetku

vedoucí odboru
Ing. Milan Kosař

č. dveří: 209
tel.: 222 361 421
e-mail: mkosarpraha-suchdolcz

Agenda:

- správa nemovitostí, hmotného a nehmotného majetku MČ Praha – Suchdol
- příprava a zajištění převodů a prodeje majetku MČ
- příprava a zajištění pronájmů
- zabezpečení oprav a údržby majetku dle platných norem a vyhlášek
- rozbory hospodaření s majetkem a celkových nákladů pří údržbě a správě majetku, podklady, zprávy a stanoviska k sestavování rozpočtu městské části
- příprava a zajištění dodavatelských smluv, následná kontrola plnění a věc.správnosti daňových dokladů
- organizace výběrových řízení v rámci správy majetku
- zajištění činnosti úřadu po technické, materiální a provozní stránce
- inventarizace
- materiálně-technické zabezpečení voleb
- autodoprava
- zimní údržba komunikací
- správa dětských hřišť

- pronájem zasedacích místností v budově úřadu

Přehled nejdůležitějších předpisů:

- zákon čís. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon čís. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon čís. 357/2013 Sb. v platném znění vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
- zákon čís. 256/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
- zákon čís. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

referentka pokladny a evidence majetku

Eva Zeithamerová
č. dveří: 209
tel.: 222 361 422
e-mail: ezeithamerovapraha-suchdolcz

Agenda:

- evidence majetku a ocenitelných práv dle zákona č. 563/1991 v platném znění.
- činnost hlavní pokladny Úřadu.
- zásobování kancelářským materiálem.

Přehled nejdůležitějších předpisů:

- zákon čís. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

referentka bytového hospodářství
Helena Felgrová

č. dveří: 202
tel.: 222 361 423
e-mail: hfelgrovapraha-suchdolcz

Agenda:

- správa bytového fondu MČ Praha – Suchdol, sledování a evidence nákladů bytového fondu, zabezpečení údržby bytového fondu, pasportizace.
- předpisy nájmů, sledování pohledávek a závazků.
- evidence nájemních smluv (byty, pozemky, nebytové prostory).
- sledování věcné plnění náj.smluv byt. a neb. prostor.
- zprávy a stanoviska k sestavování rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti městské části.

Hlavní předpisy:
- zákon čís. 89/2012 občanský zákoník

referent realizace investic
Ing. Čestmír Mudruňka

č. dveří: 207
tel.: 222 361 427
e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz

referentka veřejného prostoru
MgA. Jitka Navrátilová

č. dveří: 207 
tel.: 222 361 434
e-mail: jnavratilovapraha-suchdolcz

Agenda:

Stavby:

- příprava a provádění investičních akcí městské části - zákon č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
- výběrová řízení na akce v investiční oblasti - zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- stanoviska MČ k územnímu a stavebnímu řízení - zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
- stanoviska MČ k výkopovým pracím na pozemcích MČ Praha – Suchdol
- stavební archiv, informace ze stavebního archivu - zákon č. 183/2006 zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
- program MISYS, informace z programu MISYS (katastr nemovitostí)
- stanoviska k žádostem o stavební úpravy nemovitostí a Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu (KURI)

Doprava:

- stanoviska k napojení pozemku na komunikace ve správě městské části
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
- stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací ve správě MČ – zákon o pozemních komunikacích 13 /1997 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
- opravy komunikací ve správě MČ

Formuláře:

- směrnice na provádění výkopů a zásypů rýh na komunikacích ve správě MČ Praha - Suchdol


správce budovy, provozní elektrikář, údržbář a řidič
Miloslav Procházka

dělník úklidu MČ - vedoucí party
Pavel Ponke

dělník úklidu MČ a řidič
Robert Miňovský

dělník úklidu MČ a řidič
Pavel Plass

dělník úklidu MČ a řidič
Miloslav Šícha
 
Jaromír Čech

 

 

 

Odbor vnitřní správy

vedoucí odboru, referentka vnitřních věcí

 

Ing. Jana Těšíková
č. dveří: přízemí
tel.: 222 361 413
e-mail: jtesikovapraha-suchdolcz
 czechpoint

 

Agenda:

- ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu podle zákona č. 21/2006 Sb.
- evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - rozhodování na úseku evidence obyvatel
- volby - volební seznamy, příprava voleb
- ohlašovna – přihlašování pobytu v MČ Praha – Suchdol podle zákona 133/2000 Sb. v platné znění
- czechpoint - výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče; přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72); žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb; výpis
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

 

spisová služba, podatelna, spojovatelka

 

Dana Stiborová
č. dveří: přízemí
tel.: 222 361 412
e-mail: dstiborovapraha-suchdolcz
 czechpoint

 

Agenda:

- podatelna - přijímání písemných a elektronických podání určených pro městskou část, zajišťování poštovní a kurýrní služby
- telefonní ústředna – telefonní spojení v budově úřadu MČ Praha – Suchdol
- kopírovací služba - Kopírování písemností pro veřejnost
- služby faxu pro veřejnost
- doplňkový prodej - prodej pohlednic, odznaků, map apod. vztahujících se k MČ Praha - Suchdol
- czechpoint - výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče; přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72); žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb; výpis
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, žádost o zřízení nebo zrušení datové schránky, konverze.

- ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu podle zákona č. 21/2006 Sb.

 

spisovna, archiv
Dagmar Flanderková

č. dveří: 109
tel.: 222 361 430
e-mail: dflanderkovápraha-suchdolcz

Agenda:

- vedení spisovny a archivu dle zákona č. 499/2004 Sb. zákona o archivnictví a spisové službě a vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

 

 


 

Lhůty:

Veškerá podání jsou vyřizována v co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů.

Hlavní obecné předpisy:

- zákon o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
- statut hl.m. Prahy (vyhl. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů)
- správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)


.

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje