Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Povinné informace

Povinně zveřejňované informace (standard ISVS)

 

 

Rozpočet letošního roku a předchozího roku
 

Informace o Úřadu MČ Praha-Suchdol z hlediska zákona 106/1999 Sb.
 

Ceník úkonů k poskytnutí informace na základě žádosti
 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů     

 

Informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR)
 

Organizační struktura Úřadu MČ Praha-Suchdol
 

Odpovědi na žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb.

 1.

Oficiální název

Městská část Praha–Suchdol
Úřad městské části Praha-Suchdol


2.


Důvod a způsob založení


Městská část Praha-Suchdol vznikla jako součást hlavního města Prahy na základě zákona c. 418/1990 Sb o hl. m. Praze ve znění zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění.
Území městské části Praha–Suchdol je tvořeno katastrálním územím Suchdol a částí katastrálního území Sedlec.


3.


Organizační struktura úřadu


Organizační struktura Úřadu MČ Praha-Suchdol


4.


Kontaktní spojení


Městská část Praha–Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha–Suchdol


tel.: 222 361 411, 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail s elektronickým podpisem: e-podatelnapraha-suchdolcz

web: http://www.suchdol.info

datová schránka: 95ibzi3

profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231 


5.

Případné platby můžete poukázat:


Bankovní spojení:
Účet: 19-2000699359/0800

Pro příjmy hlavní činnosti - veškeré místní daně a poplatky:

- poplatky za znečištování ovzduší
- poplatky ze psů
- poplatek za rekreační a lázeňský pobyt
- poplatek za zábor veřejného prostranství
- poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
- správní poplatky
- příjmy z poskytovaných služeb
- poplatek ze vstupného
- pokuty

Účet: 9021-2000699359/0800
Pro příjmy vedlejší hospodářské činnosti:

- příjmy z prodaných domů
- příjmy z prodaných pozemků
- příjmy z pronájmu nebytových prostor
- příjmy z pronajatých zahrádek
- příjmy z pronájmu pozemků pod garážemi
- poplatky za inzerci
- příjmy z pronájmu domů
- příjmy z prodeje majetku

Účet: 29022-2000699359/0800
Pro příjmy bytového hospodářství:

- příjmy z nájemného bytových domů
- příjmy z garáží u bytových domů
- příjmy z pozemků u bytových domů
- příjmy z nebytů u bytových domů

Platba musí být označena variabilním symbolem. O přidělení variabilního
symbolu je nutno požádat správce poplatků.

6.00231231


7.


DIČ


CZ00231231


8.


Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočet letočního roku a předchozího roku

9.

Žádosti o informace


Informace o Úřadu MČ Praha-Suchdol z hlediska zákona 106/1999 Sb.


10.

Příjem žádostí a dalších podání:


Písemné žádosti a podání se přijímají v podatelně

Úřadu MČ Praha–Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha–Suchdol


Podatelna je otevřena:
Po,St: 8.00-11.00, 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00, 12.15-15.30
Pá:     7.00-11.00, 12.15-13.30


Elektronické žádostí se přijímají na adrese: postapraha-suchdolcz

Elektronické žádosti s elektronickým podpisem se přijímají na adresa:

e-podatelnapraha-suchdolcz

Datová schránka: 95ibzi3

Pravidla elektronického podání (formáty el. podání, ...)


11.

Opravné prostředky


1. Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat a to prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha–Suchdol , způsobem uvedeným v rozhodnutí.

2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku, jsou stanovena rovněž zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12.


Formuláře


Formuláře ke stažení jsou uvedeny v informacích o organizační struktuře úřadu – jednotlivé odbory a v samostané složce formuláře


13.


Návody pro řešení nejrůznějších životních situací


Portál veřejné správy České republiky


14.


Nejdůležitejší předpisy


Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění
Obecně závazná vyhláška hlavního mesta Prahy č. 55/2000 Sb. právních pšredpisu hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hlavního mesta Prahy, její změny a doplňky
- Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění
- Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
- Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
- Zákon č. 71/1967 Sb. správní řád v platném znění
- Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
- Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění.
- Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
- Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání verejných zakázek v platném znění
- Zákon č. 563/1991 Sb. o úcetnictví v platném znění
- Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění
- Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu v platném znění

Další právní předpisy jsou uvedeny v informacích o odborech v sekci Organizační struktura úřadu.


15.


Sazebník úhrad za poskytování informací


Ceník úkonů k poskytnutí informace na základě žádosti


16.


Výroční zprávy o činnosti
v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.


2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000


17.


Seznam organizací


Seznam organizací zřízených MČ Praha-Suchdol

18.

Obecná informace o stavu kontrol dle zák. 255/2012 Sb.:

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

     

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje